Property Status:ข่าวอสังหาริมทรัพย์

Advanced
Search
1 properties found

6 ขั้นตอน แก้สถานะติดเครดิตบูโร เพื่อให้สามารถกู้บ้านได้

สถานะ 42 คือ การโอนขายหนี้ให้กับนิติบุคคลผู้รับโอนหนี้ พิจารณาได้ 2 แบบ แบบที่ 1 จ่ายชำระปกติ ไม่ค้างชำระ แบบที่ 2 ค้างชำระ หรือ NPL หมายถึงการที่ตัวเจ้าของข้อมูลที่เป็นลูกหนี้ ไม่ได้ชำระหนี้ในบัญชีสินเชื่อ แน่นอนว่าต้องเป็นการค้างชำระที่ต่อเนื่อง ยาวนานพอควร และเป็นบัญชีหนี้เสีย (NPL Account) เรียก…