Property Details

Advanced
Search

6 ขั้นตอน แก้สถานะติดเครดิตบูโร เพื่อให้สามารถกู้บ้านได้

รายละเอียด

  1. สถานะ 42 คือ การโอนขายหนี้ให้กับนิติบุคคลผู้รับโอนหนี้ พิจารณาได้ 2 แบบ แบบที่ 1 จ่ายชำระปกติ ไม่ค้างชำระ แบบที่ 2 ค้างชำระ หรือ NPL

หมายถึงการที่ตัวเจ้าของข้อมูลที่เป็นลูกหนี้ ไม่ได้ชำระหนี้ในบัญชีสินเชื่อ แน่นอนว่าต้องเป็นการค้างชำระที่ต่อเนื่อง ยาวนานพอควร และเป็นบัญชีหนี้เสีย (NPL Account)

เรียกได้ว่าเจ้าหนี้ตามจนอ่อนอกอ่อนใจ เช่น ค้างชำระเกิน 180 วัน ค้างชะระเกิน 300 วัน ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เมื่อไม่ชำระหนี้ สัญญาไม่เป็นสัญญา

ผลตามมาคือการเสียความน่าเชื่อถือในเรื่องวินัยทางการเงินและเสียความน่าเชื่อถือหากจะพยายามก่อหนี้ใหม่อีกครั้ง

นานๆเข้าเจ้าหนี้สถาบันการเงินดังกล่าวก็ขายบัญชีลูกหนี้นั้นออกไปให้กับนิติบุคคลที่รับซื้อหนี้มาบริหารต่อไม่ว่าจะเป็นการตามหนี้

การฟ้องให้ชำระหนี้ เพราะเมื่อเขาซื้อสิทธิเรียกร้องมาแล้วเขาก็ต้องหาตัวลูกหนี้ให้เจอ เจรจาให้

  1. ทีนี้พอจะไปยื่นขอกู้ที่ใหม่โดยยังไม่ได้ตามไปชำระเจ้าหนี้คนใหม่ที่ซื้อหนี้ของเรามันก็เป็นปัญหาสิว่า เราเป็นคนอย่างไร คนที่กำลังพิจารณาคำขอของเรา

ก็คิดในทางลบไว้ก่อนว่า ถ้าสถานะยังเป็น 42 ก็ต้องถือว่าเป็นหนี้ค้าง เป็นหนี้เสีย และยังไม่มีการชำระหนี้ เขาคงทำใจลำบากที่จะอนุมัติเงินกู้ใหม่ที่เรากำลังยื่นขอในเวลานี้

  1. ทางแก้คือต้องไปชำระหนี้กับเจ้าหนี้คนใหม่ที่ซื้อหนี้ของตัวเราจากธนาคารหรือเจ้าหนี้คนเก่า แล้วเอาเอกสารยืนยันการชำระหนี้ที่เรียกภาษาชาวบ้านว่า “ใบปิดหนี้”

มาแสดงกับสถาบันการเงินคนที่เรากำลังยื่นขอกู้ในปัจจุบัน เพื่อยืนยันว่า ฉันได้ชำระหนี้ที่ค้างไว้นานแล้วนะ ฉันชำระไปเมื่อไหร่ นานแล้วหรือยัง และชำระไปด้วยจำนวนเท่าใด

คนที่กำลังพิจารณาคำขอของเราจะเชื่อไม่เชื่อ เราก็บังคับเขาไม่ได้

  1. จากนั้นท่านควรติดต่อเครดิตบูโรครับ ติดต่อทำไม ติดต่อเพื่อขอปรับสถานะจาก 42 ไปเป็น 43 สำหรับบัญชีนั้น เพื่อเป็นการบ่งบอกชัดๆ ในระบบว่า บัญชีที่เราค้างชำระ

ไม่จ่ายหนี้ถูกขายออกไป เราได้ตามไปชำระหนี้จนหมดสิ้นแล้ว ไม่มีหนี้ต่อกันแล้ว จริงแท้แล้วคือการเอาเงินไปปิดยอดหนี้ ปิดบัญชีเจ้าปัญหากับเจ้าหนี้คนที่รับซื้อหนี้ไปนั่นเอง

เวลาที่คนพิจารณาสินเชื่อเข้ามาดูข้อมูลในระบบก็จะเชื่อถือได้ว่า ตัวเราได้ชำระหนี้ที่เป็นประเด็นปัญหาหมดไปแล้ว

  1. เมื่อเครดิตบูโรได้รับคำขอและเอกสารที่ ถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการประสานงานตรวจสอบกับสถาบันการเงิน คนที่ขายหนี้ว่าขายจริง

คนที่รับชำระหนี้ว่าได้รับชำระจริง และเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสถาบันการเงินแล้ว บริษัทจะแจ้งผลให้เราได้ทราบ (ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน) ภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่ได้รับคำขอของเราตามที่กฎหมายกำหนด

  1. เอกสารที่ต้องการกรณีที่ตัวเรามีความประสงค์ ยื่นคำขอแก้ไขรหัสสถานะบัญชี (เนื่องจากได้ชำระหนี้ให้แก่นิติบุุคคลผู้รับโอนหนี้เสร็จสิ้นแล้ว)

เครดิตบูโรขอสงวนสิทธิ์ในการรับเรื่อง โดยจะรับเป็นเอกสารต้นฉบับเท่นั้น ทั้งนี้ตัวเราสามารถยื่นคำขอแก้ไขรหัสสถานะบัญชี พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง

หรือ จัดส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนซึ่งเอกสารประกอบด้วย

  • แบบคำขอแก้ไขรหัสสถานะบัญชี กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน สามารถ Download จาก www.ncb.co.th
  • สำเนาบัตรประชาชน ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาหนังสือยืนยันการชำระหนี้ปิดบัญชี ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  • สำเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ในกรณีที่มีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 

**จ่าหน้าถึง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด ส่วนรับเรื่องร้องเรียน เลขที่ 63 ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 …เมื่ออยากกู้วันนี้ แต่สิ่งที่เราทำไว้ในอดีตจะตามมาให้แก้ไข เป็นหนี้ต้องใช้หนี้ สัญญาต้องเป็นสัญญา